Regulamin portalu AskFMI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Portal Internetowy znajdujący się pod adresem: www.askfm.pl zwany dalej Portalem Radia AskFM, jest własnością. Ertesoft Polska Bartłomiej Zaporski. z siedzibą w Konstantów 22a, 05-870 Błonie. NIP 1182049738, zwaną dalej Usługodawcą.Zasady działania Portalu określa niniejszy Regulamin.

Warunkiem korzystania z Portalu Radia AskFM przez Użytkownika jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu. Użytkownik korzystający z Portalu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do opracowywanie oddzielnych regulaminów dla przyszłych usług oferowanych w ramach Portalu  Radia AskFM. Skorzystanie z wyżej wymienionych jest uwarunkowane z zapoznaniem się z dedykowanych nim regulaminów.

II. DEFINICJE

Portal Radia AskFM – platforma internetowa składająca się ze stron internetowych dostępna pod adresem www.askfm.pl i będąca własnością Ertesoft Polska

Usługodawca – Ertesoft Polska Bartłomiej Zaporski

Użytkownik - osoba, która korzysta z Portalu Radia AskFM.

Dziennikarz – osoba przygotowująca dla Usługodawcy na podstawie stosownych umów Materiały, które zamieszczane są na Portalu Radia AskFM.

Partner - podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie zawartej umowy.

Materiały – wszystkie zamieszczone na stronach Portalu Radia AskFM teksty, zdjęcia, grafiki, materiały dźwiękowe, materiały wideo, materiały multimedialne itp. Są one objęte ochroną praw autorskich w ramach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (z późniejszymi zmianami).

Usługi – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Radia AskFM.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU RADIA ASKFM

Jeżeli regulacje danej Usługi nie wprowadzają na mocy odrębnych regulaminów opłat to korzystanie z Portalu Radia AskFM jest bezpłatne.

W ramach Portalu Radia AskFM Użytkownik może przede wszystkim przeglądać Materiały udostępnione przez Dziennikarzy. Może to zrobić poprzez przeglądarki internetowe na urządzeniach z dostępem do internetu, zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych. Do dyspozycji Użytkownika są także dodatkowe Usługi, których liczba jest stale zwiększana. Portalu Radia AskFM jest zintegrowany z serwisami społecznościowymi, co umożliwia Użytkownikom udostępnianie Materiałów znajdujących się na stronach Portalu Radia AskFM.

Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu Radia AskFM pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika adresu URL strony internetowej Portalu Radia AskFM w przeglądarce internetowej.

Umowa o świadczenie Usług w Portalu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem ulega rozwiązaniu w momencie zamknięcia przez Użytkownika strony Portalu

Poszczególne Usługi w ramach Portalu Radia AskFM mogą być warunkowego innym trybem zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usług w ramach odrębnych regulaminów. Użytkownik korzystając z tych Usług zgadza się na powyższy tryb.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Portalu Radia AskFM treści reklamowych dotyczących towarów oraz usług Partnerów.

Usługodawca zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości Materiałów prezentowanych w Portalu Radia AskFM. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których działania Użytkownika wpływają na poprawne funkcjonowanie Portalu Radia AskFM lub naruszają prawo, normy społeczne lub zasady współżycia społecznego.

IV. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA PORTALU RADIA ASKFM

Korzystając z Portalu Radia AskFM Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego prawa, norm społecznych i zasad współżycia społecznego.

Usługodawca umożliwia Użytkownikowi swobodne wyrażanie opinii na stronach Portalu Radia AskFM. Jednakże zabronione jest: 

a) zamieszczania treści wulgarnych, 

b) zamieszczanie treści naruszających prawa i dobra osób trzecich, 

c) zamieszczanie i udostępnianie treści pornograficznych, 

d) zamieszczanie treści komercyjnych, które nie są wynikiem współpracy z Usługodawcą, 

e) zamieszczanie treści dyskryminujące osoby lub grupy społecznego ze względu na przynależność rasową lub etniczną, płeć, wyznanie itp., 

f) zamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe, 

g) zamieszczania treści propagujących używanie nielegalnych środków odurzających, 

h) zamieszczanie linków do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje,

 i) zamieszczanie linków zawierających dane osobowe i teleadresowe.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczane przez Użytkowników w Portalu Radia AskFM. Odpowiedzialność ta na prawach wyłączności spoczywa na Użytkowniku zamieszczającym Materiały.

Usługodawca przykłada szczególną wagę do tego by Portalu Radia AskFM był wolny od wad i zagrożeń. Jednakże ze względu na właściwości sieci Internet, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Portalu Radia AskFM. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy techniczne oraz inne negatywne skutki, jakie mogą wynikać z faktu korzystania przez Użytkownika z Materiałów i Usług udostępnionych w ramach Portalu Radia AskFM. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za: 

a) wszystkie Materiały oraz komentarze zamieszczane przez siebie w Portalu, b) sposób, w jaki korzysta on z Portalu Radia i wszelkie skutki z tego wynikające.

Użytkownik korzystając z Portalu Radia AskFM akceptuje fakt, że jego poprawne funkcjonowanie wymaga posiadania urządzenia z dostępem do Internetu oraz jednej z następujących przeglądarek internetowych (podana wersja lub nowsza): Microsoft Internet Explorer 8.0, Mozilla FireFox 20.X, Google Chrome 23.X, Opera 20.0, Apple Safari 4.X. Portalu Radia AskFM będzie poprawnie wyświetlał się także w większości aktualnych wersji mniej popularnych przeglądarek internetowych. Dla poprawnego funkcjonowania Portalu Radia AskFM konieczne jest także włączenie w przeglądarce internetowej obsługi JavaScript oraz plików cookies.

Użytkownik korzystając z Portalu Radia AskFM akceptuje fakt zapisywania na komputerze plików tekstowych powszechnie znanych jako „cookies”. Ich zapisanie na komputerze Użytkownika jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu Radia AskFM. Pliki „cookies” nie zawierają danych osobowych, a jedynie informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu Radia.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Portalu Radia AskFM (w tym m.in. znaki towarowe i bazy danych) oraz wszystkie Materiały w nim zawarte podlegają ochronie prawnej, w szczególności przepisom zapisanym w ustawach: ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Właścicielem praw do Materiałów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Radia AskFM jest Usługodawca lub osoby trzecie, jeżeli Usługodawca opublikuje Materiały na podstawie umów zawartych z osobą trzecią, w szczególności z Partnerem.

Użytkownicy mogą korzystać z Materiałów i baz danych Portalu Radia AskFM w ramach dozwolonego użytku określonego przez przepisy ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie baz danych. Niedopuszczalne jest zatem: kopiowanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtworzenie i udostępnianie w sieci Internet Materiałów, znaków towarowych oraz baz danych opublikowanych w Portalu Radia AskFM. Zgodę na takie działanie można uzyskać kontaktując się z redakcją Portalu.

Użytkownik zamieszczając Materiały w Portalu  Radia  oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad prawnych. Odpowiedzialność wynikającą z roszczeń osób trzecich dotyczących opublikowanych przez Użytkownika Materiałów ponosi Użytkownik, które te Materiały opublikował.

VI. DANE OSOBOWE


Podstawowa funkcjonalność Portalu Radia AskFM nie wymaga podawania danych osobowych. Jednakże część Usług może do prawidłowego funkcjonowania wymagać podania przez Użytkownika swoich danych osobowych. Ich podanie jest dobrowolne.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa zapisanymi m.in. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DANE FIRMY Ertesoft Polska Bartłomiej Zaporski

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami rozstrzygane są polubownie lub przed właściwym sądem dla siedziby Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Portalu Radia AskFM.

Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Radia AskFM oznacza akceptację najnowszej wersji Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy polskiego prawa.